YLEISTÄ

Nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”) määrittävät oikeudellisesti sitovat ehdot, joita sovelletaan Suomen Yrityskaupat Oy:n (jäljempänä ”Yritys”) osoitteessa www.yrityskaupat.net tarjottaman yritysvälityspalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön, kun Palvelun käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) on yritysvälityspalvelussa välitettävien yritysten ostajaehdokas tai ostaja. Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot itseään sitoviksi.

Yrityksellä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä Käyttöehtoja tai Palvelua. Olennaisista muutoksista tiedotetaan Käyttäjälle Palvelun välityksellä tai muulla Yrityksen sopivaksi katsomalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu, tai erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä muutosten voimaantulon jälkeen Käyttäjä sitoutuu noudattamaan muutettuja Käyttöehtoja.

PALVELUN KUVAUS

Palvelun tarkoituksena on tuottaa alusta, jonka avulla voidaan ilmoittaa yritys myytäväksi ja toisaalta etsiä ostettavia yrityksiä. Palvelun tarkoituksena on luovuttaa myyjän, kohdeyrityksen ja potentiaalisen ostajan tietoja eteenpäin edellä mainitussa tarkoituksessa.

Palvelussa olevien myytävänä olevien yritysten yritystä kuvaavien perustietojen tarkastelu (toimiala, sijainti, henkilöluku, liikevaihto, hintapyyntö ja hintapyynnön perustelut) ei vaadi erillistä tunnistautumista tai rekisteröitymistä Palveluun. Vastaavasti yrityksen ostoilmoitusta koskevia edellä mainittuja tietoja voi tarkastella ilman tunnistautumista tai rekisteröitymistä Palveluun.

Mikäli Käyttäjä haluaa saada lisätietoja myytävänä olevasta yrityksestä, edellyttää lisätietojen saaminen erillisen, Palvelussa olevan salassapitosopimuksen allekirjoittamista. Salassapitosopimuksen allekirjoittaminen edellyttää Palvelussa vahvan tunnistautumisen siten, että Käyttäjä voidaan varmuudella tunnistaa.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Yritys ei ole Palvelun avulla tehtyjen yrityskauppojen osapuoli, vaan Yritys toimii ainoastaan välityspalvelun tarjoajana.

KÄYTTÖOIKEUS PALVELUUN

Käyttäjä saa Palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja lain sallimissa rajoissa. Käyttäjä tiedostaa, että Palvelun käyttöoikeus ei sisällä oikeutta Palvelun ohjelmistoon (lähdekoodi).

Käyttäjän Yritykseltä mahdollisesti käyttöönsä saamat tunnisteet, kuten käyttäjätunnus, ja muut Palvelun käytön mahdollistavat tunnukset, säilyvät Yrityksen omistuksessa, eikä Käyttäjällä ole oikeuksia niihin sen jälkeen, kun hänen käyttöoikeutensa Palveluun on päättynyt. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta luovuttaa tai siirtää Palvelun käyttöoikeutta (mukaan lukien edellä mainitut tunnisteet) kolmannelle osapuolelle ilman Yrityksen etukäteistä kirjallista suostumusta.

SUOSTUMUS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN JA LUOVUTTAMISEEN SEKÄ TIETOSUOJA

Yritys noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Palvelua koskeva tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa https://www.yrityskaupat.net/tietosuojaseloste.php. Käyttäessään Palvelua Käyttäjä samalla vahvistaa tutustuneensa tietosuojaselosteen sisältöön.

Palvelun Käyttäjä antaa nämä Käyttöehdot hyväksyessään yksiselitteisen suostumuksensa siihen, että Yrityksellä on oikeus luovuttaa Käyttäjää koskevat Käyttäjän Yritykselle antamat käyttäjän nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, henkilötunnus Palvelussa oleville myyjille, välittäjille, pankeille ja/tai rahoittajille Palvelun tuottamisen tarkoituksessa. Palvelun Käyttäjä voi milloin tahansa halutessaan peruuttaa tämän antamansa suostumuksen, ja peruuttamistilanteessa Käyttäjän tulisi olla yhteydessä tietosuojaselosteessa mainittuun yhteyshenkilöön. Lisäksi Käyttäjä nimenomaisesti vakuuttaa, että sillä on laillinen oikeus ja tarvittaessa muiden asiaan liittyvien henkilöiden suostumus kyseisten muiden asiaan liittyvien henkilöiden henkilötietojen käsittelyyn, siirtämiseen ja luovuttamiseen Palveluun ja Yritykselle sekä osana Palvelua mahdollisesti edelleen muille tahoille.

Palvelun Käyttäjä ymmärtää, että sen jälkeen, kun mainitut tiedot on luovutettu Yritykseltä edellä mainituille tahoille, Yrityksellä ei ole enää rekisterinpitäjänä mahdollisuutta määrätä kyseisten tietojen käsittelystä.

KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET JA VASTUU

Käyttäjä tiedostaa käyttävänsä Palvelua täysin omalla vastuullaan lain mahdollistamassa laajuudessa. Yritys ei vastaa Palvelun sisällöstä, sen oikeellisuudesta tai paikkansapitävyydestä, lukuun ottamatta sen Palveluun itse tuottamaa sisältöä.

Käyttäjätunnukset ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Yritykselle. Käyttäjä vapautuu ilman Käyttäjän myötävaikutusta käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun ilmoitus on vastaanotettu.

Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista mukaan lukien tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista, laitteisiin ja ohjelmistoihin tarvittavista muutoksista. Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen, muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu niin ikään noudattamaan muualla Palvelussa asetettuja sääntöjä ja ohjeita. Palveluun ei saa syöttää muita kuin oikeita ja todellisia tietoja.

Käyttäjällä tulee olla oikeus tietojen antamiseen. Käyttäjä vastaa siitä, että tällä on valtuutus kaikilta niiltä tahoilta, joiden tietoja hän Palveluun syöttää.

Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua Yrityksen tai kolmannen tahon oikeuksia loukaten. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä Palvelun kautta tietoja, jotka rikkovat kolmannen osapuolen omistus-, tekijän- tai muita oikeuksia, on loukkaavaa, lain tai muutoin hyvän tavan vastaista taikka Yritykselle, muille Käyttäjille tai kolmannelle taholle haitallista tai vahingollista tai voi aiheuttaa häiriötä tai muuta kohtuutonta haittaa Palveluun, muille Käyttäjille tai kolmannelle taholle. Käyttäjä vastaa kaikista edellä mainitun kaltaisella toiminnalla aiheuttamistaan välillisistä ja välittömistä vahingoista Yritykselle ja kolmansille osapuolille.

VASTUUNRAJOITUKSET

Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on”, ilman mitään takuuta.

Yritys pyrkii huolehtimaan parhaan kykynsä mukaan Palvelun toimivuudesta ja pyrkii korjaamaan Palvelun mahdolliset virheet kohtuullisessa ajassa. Yritys ei kuitenkaan takaa Palvelun virheettömyyttä tai sitä, että Palvelu on keskeytyksittä käytettävissä. Yritys ei vastaa vahingosta, joka syntyy Käyttäjälle tai kolmannelle taholle Palvelun keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä, käytön estymisestä, lopettamisesta tai muista puutteista Palvelussa tai sen sisällössä, eikä myöskään mahdollisista Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

Palvelu saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten omistamille ja/tai hallinnoimille verkkosivustoille. Yritys ei ole vastuussa tällaisen kolmannen osapuolen verkkosivustosta eivätkä sellaisella verkkosivustolla olevat materiaalit ja sisällöt ole Yrityksen hallinnassa.

Yritys ei vastaa Palvelun kautta välitettävän tiedon sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Yrityksen itse tuottamaa tietosisältöä. Yritys ei näin ollen vastaa mm. käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Käyttäjien Palvelussa ilmoittamista tiedoista tai niiden virheettömyydestä, oikeellisuudesta taikka laillisuudesta.

Yritys ei vastaa siitä, onko Käyttäjä oikeustoimikelpoinen lisäämään tarvittavat tiedot Palveluun. Käyttäjä hyväksyy, että Yritys ei pysty tarkistamaan Käyttäjätietoja eikä vastaa kenenkään Käyttäjätietojen oikeellisuudesta eikä mistään vahingoista, joita virheelliset tai riittämättömät Käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat.

Yrityksellä on oikeus poistaa ilman vahingonkorvausvastuuta Palvelusta aineisto, joka Yrityksen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastainen, sopimaton, virheellinen taikka haitallinen tai vahingollinen Yritykselle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle.

Yrityksellä on oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Yrityksellä on aina halutessaan oikeus ilman korvausvelvollisuutta Käyttäjälle lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus poistaa Palvelu tai sen osia (muun muassa, näihin kuitenkaan rajoittumatta, Palvelun sisältöä, rakennetta, ulkoasua ja ohjelmistoja). Tällöin Yritys ilmoittaa Palvelun lopettamisesta mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

Yritys ei vastaa mistään Palvelun käyttämisestä Käyttäjälle tai kolmansille aiheutuvasta välittömistä tai välillisestä vahingosta.

KÄYTTÄJIEN TIETOJEN KÄSITTELY

Yrityksellä on oikeus oikolukea kaikki Palveluun kirjattu. Yrityksellä on oikeus, mutta ei velvollisuutta korjata syötetyissä tiedoissa olevat selvät asia-, kirjoitus- ja kielioppivirheet.

Kun Käyttäjä on allekirjoittanut Palvelussa olevan salassapitosopimuksen, Yrityksellä on oikeus luovuttaa Käyttäjän Palveluun syöttämät tiedot yrityskaupan muille osapuolille sekä siihen osallistuville tahoille (mm. välittäjät sekä rahoittajat). Tiedot välitetään siten ja sellaisena kuin Käyttäjä on ne Palveluun syöttänyt.

Yrityksellä on oikeus käyttää Käyttäjätietoja Palvelun ylläpidollisiin tarkoituksiin, Palvelusta tiedottamiseen sekä Yrityksen liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Yrityksellä on lisäksi oikeus käyttää Käyttäjätietoja suoramarkkinointiin, mikäli Käyttäjä on antanut tähän suostumuksensa.

Yrityksellä on oikeus säilyttää Palvelussa olevat Käyttäjän tallentamat tiedot ja niiden perustella syntyneet dokumentit Yrityksen määrittelemällä tavalla myös Käyttäjän lopetettua Palvelun käytön ja välitystoimeksiannon tultua suoritetuksi.

Yritys käsittelee Käyttäjien henkilötietoja Suomen Yrityskaupat Oy:n tietosuojaselosteen mukaisesti.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Yritys omistaa kaikki Palvelun ja sen osien oikeudet (mm. tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet). Yritys pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön ja siihen tehtyihin muutoksiin. Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy sen, ettei Käyttäjälle siirry mitään muita oikeuksia kuin näissä Käyttöehdoissa nimenomaisesti mainitut oikeudet.

Käyttäjällä ei ole ilman Yrityksen nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palvelussa olevaa aineistoa.

MUUT EHDOT

Koko sopimus

Nämä Käyttöehdot muodostavat Käyttäjän ja Yrityksen välisen Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen ja korvaavat mahdolliset aiemmat Palvelun käyttöä koskevat sopimukset Käyttäjän ja Yrityksen välillä.

Selvyyden vuoksi kuitenkin todetaan, että siltä osin kuin myytävän yrityksen myyjän ja Yrityksen välillä on toimeksiantosuhde yrityksen välitystä koskien, myyjän ja Yrityksen välistä toimeksiantosuhdetta koskevat ehdot on määritelty erillisessä toimeksiantosopimuksessa.

Sopimuksen siirtäminen

Yrityksellä on oman harkintansa mukaan oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle taholle ilmoittamalla tästä Käyttäjälle Palvelussa tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

Ylivoimainen este

Yritys ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Yrityksen ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Turun käräjäoikeudessa.

YHTEYSTIEDOT

Palvelua hallinnoi ja tarjoaa Suomen Yrityskaupat Oy. Mahdolliset yhteydenotot koskien Käyttöehtoja voi osoittaa osoitteeseen [email protected]

AvainlippuTranSeoSYVLKetju.fiFirmakauppa.fi
Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö

Valitse sijainti ja jätä numerosi tai sähköpostiosoitteesi, niin otamme yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö