ALLMÄNT

Dessa användarvillkor (senare “Användarvillkor”) fastställer de rättsligt bindande villkoren, som tillämpas på företagsförmedlingstjänsten (senare “Tjänsten”) Suomen Yrityskaupat Oy (senare “Företaget”) erbjuder på adressen www.yrityskaupat.net då Tjänstens användare (senare “Användaren”) är en köparkandidat eller köpare av företag, som förmedlas i företagsförmedlingstjänsten. Användaren försäkrar att hen läst dessa Användarvillkor. Genom att använda Tjänsten godkänner Användaren dessa Användarvillkor som bindande.

Företaget har rätten att när som helst ändra dessa Användarvillkor eller Tjänsten. Relevanta ändringar meddelas till Användaren genom Tjänsten eller på ett annat sätt Företaget anser vara lämpligt. Alla ändringar träder i kraft direkt då de utförts eller vid en skilt meddelad tidpunkt. Genom att fortsätta användningen av Tjänsten efter att ändringarna trätt i kraft binder sig Användaren till att följa de ändrade Användarvillkoren.

BESKRIVNING AV TJÄNSTEN

Tjänstens syfte är att skapa en plattform där man å ena sidan kan meddela att ett företag är till salu och å andra sidan söka efter företag att köpa. Tjänstens syfte är att överlåta säljarens, målföretagets och den potentiella köparens information vidare i de ovannämnda syftet.

Det krävs ingen enskild identifiering eller registrering i Tjänsten för att se grundläggande företagsinformation om företag till salu i Tjänsten (bransch, läge, personalantal, omsättning, begärt pris och argument för det begärda priset). På motsvarande sätt kan man se den ovannämnda informationen i annonser om att köpa företag utan identifiering eller registrering i Tjänsten.

Ifall Användaren vill få tilläggsuppgifter om ett företag till salu krävs det sekretessavtalet i Tjänsten skrivs under. För att skriva under sekretessavtalet krävs säker identifiering i Tjänsten, så att Användaren kan identifieras med säkerhet.

För tydlighetens skull konstateras att Företaget inte är en part i företagsaffärer gjorda med hjälp av Tjänsten, utan Företaget fungerar endast som leverantör av förmedlingstjänsten.

ANVÄNDARRÄTTIGHETER TILL TJÄNSTEN

Användaren får begränsade användarrättigheter till Tjänsten enligt dessa Användarvillkor. Användaren har inte rätt att lagra, offentligt återge, förmedla, sända vidare eller använda Tjänsten eller innehåll hen mottagit via Tjänsten eller en del av det på annat sätt än det som tillåts i dessa Användarvillkor och lagen. Användaren är medveten om att användarrättigheterna till Tjänsten inte innefattar rätten till Tjänstens programvara (källkod).

Identifikationsbeteckningar, som användarnamn och andra identifikationsbeteckningar som möjliggör användningen av Tjänsten, som Användaren får av Företaget förblir i Företagets ägo och Användaren har inte rätt till dem efter att hens användarrättigheter till Tjänsten gått ut. Användaren har inte heller rätt att överlåta eller överföra Tjänstens användarrättigheter (inklusive de ovannämnda identifikationsbeteckningarna) till en tredje part utan att först få Företagets skriftliga godkännande.

SAMTYCKE TILL BEHANDLING OCH ÖVERLÅTANDE AV PERSONUPPGIFTER SAMT DATASKYDD

Företaget följer ikraftvarande lagstiftning om dataskydd i sin verksamhet. Dataskyddsbeskrivningen som berör Tjänsten finns på https://www.yrityskaupat.net/dataskyddsbeskrivning.php. Genom att använda Tjänsten styrker Användaren samtidigt att hen läst dataskyddsbeskrivningens innehåll.

Tjänstens Användare ger genom att godkänna dessa Användarvillkor sitt entydiga samtycke till att Företaget har rätt att överlåta följande av Användaren angivna information berörande Användaren till säljare, förmedlare, banker och/eller finansiärer i Tjänsten i syftet att producera Tjänsten: Användarens namn, telefonnummer, adress, epost, personnummer. Tjänstens Användare kan när som helst om hen önskar dra tillbaka sitt samtycke till detta och i detta fall bör Användaren vara i kontakt med kontaktpersonen, som nämns i dataskyddsbeskrivningen. Dessutom försäkrar Användaren uttryckligen att hen har laglig rätt och vid behov andra berörda personers samtycke till behandling, överförande och överlåtande av personuppgifter till Tjänsten och Företaget samt som en del av Tjänsten eventuellt vidare till andra parter.

Tjänstens Användare förstår att då de ovannämnda uppgifterna överlåtits av Företaget till de ovannämnda andra parterna har Företaget som registeransvarig inte längre möjlighet att bestämma över behandlingen av uppgifterna i fråga.

ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR

Användaren är medveten om att hen använder Tjänsten fullständigt på sitt eget ansvar inom lagens begränsningar. Företaget är inte ansvarigt för Tjänstens innehåll, dess autenticitet och riktighet, förutom innehållet Företaget själv producerat till Tjänsten.

Användarnamnen är användarspecifika och de får inte överlåtas eller avslöjas till en tredje part. Användaren ansvarar för all användning av Tjänsten med hens användarnamn. Om ett användarnamn kommer i en utomstående parts kännedom bör Användaren omedelbart meddela detta till Företaget. Användaren befrias från användningen som sker med hens användarnamn utan hens samarbete då ovannämnda meddelande mottagits.

Användaren är ansvarig för alla direkta och indirekta utgifter, som orsakas av Tjänstens användning, inklusive införskaffandet, installationen, underhållet och kostnaderna av utrustning, programvara, telekommunikation- och dataöverföringsförbindelser samt de nödvändiga ändringarna i utrustning och programvara. Användaren binder sig till att i all sin användning av Tjänsten handla enligt dessa Användarvillkor, Tjänstens andra regler och instruktioner samt lagen och god sed. Användaren binder sig till att även följa andra regler och instruktioner i Tjänsten. Man får inte mata in annan än riktig och verklig information i Tjänsten.

Användaren ska ha rättigheten att överlåta informationen. Användaren är ansvarig för att hen bemyndigats av alla de parter, vars information hen matar in i Tjänsten.

Användaren får inte använda Tjänsten på ett sätt, som kränker Företagets eller en tredje parts rättigheter. Användaren binder sig till att inte via Tjänsten sända eller vidarebefordra information, som kränker en tredje parts äganderätt, upphovsrätt eller andra rättigheter, som är kränkande, olaglig eller inte enligt god sed eller skadligt för Företaget, andra Användare eller en tredje part eller kan orsaka Tjänsten, andra Användare eller en tredje part störningar eller annan orimlig skada. Användaren är ansvarig för alla direkta och indirekta skador hen orsakar Företaget eller tredje parter med ovannämnd verksamhet.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Tjänsten erbjuds “som den är” utan garantier.

Företaget strävar till att enligt bästa förmåga ta hand om Tjänstens funktionalitet och strävar till att korrigera möjliga fel i Tjänsten inom en rimlig tidsfrist. Företaget garantera ändå inte Tjänstens felfrihet eller att Tjänsten alltid är tillgänglig utan uppehåll. Företaget är inte ansvarigt för Användarens eller en tredje parts skador, som orsakas av Tjänstens avbrott, förseningar, fel, användningsförhinder, avslutande eller andra brister i Tjänsten eller dess innehåll och inte heller för möjliga fel eller störningar i Användarens utrustning eller programvara.

Tjänsten kan innehålla länkar till nätsidor, som ägs och/eller förvaltas av tredje parter. Företagets är inte ansvarigt för en sådan tredje parts nätsida och material och innehåll på sådana nätsidor kontrolleras inte av Företaget.

Företaget är inte ansvarigt för den genom Tjänsten förmedlade informationens innehåll eller riktighet förutom innehållet Företaget själv producerat. Företaget är således inte ansvarigt för bl.a. användarinformationens autenticitet, informationen Användarna matat in i Tjänsten eller dess felfrihet, riktighet eller laglighet.

Företaget är inte ansvarigt för om Användaren åtnjuter den rättsliga ställning som krävs för att mata in den nödvändiga informationen i Tjänsten. Användaren godkänner att Företaget inte kan kontrollera Användarinformationen och inte är ansvarigt för någon Användarinformations riktighet och inte för några skador, som felaktig eller otillräcklig Användarinformation eventuellt kan orsaka.

Företaget har rätten att utan skadeståndsansvar radera material från Tjänsten, som Företaget anser vara mot lagen eller god sed, olämplig, felaktig eller skadlig för Företaget, Användarna eller tredje parter.

Företaget har rätten att tillfälligt ta Tjänsten eller delar av den ur funktion på grund av underhåll, installation, ändringar, för allmän ordning och säkerhet, systemets överbelastning eller för något annat motsvarande skäl.

Företaget har alltid rätten att utan ersättningsskyldighet till Användaren avsluta Tjänsten helt och hållet eller delvis samt ta bort Tjänsten eller delar av den (bl.a. men inte begränsat till Tjänsten innehåll, struktur, layout och programvara). I detta fall meddelar Företaget i god tid på förhand Användaren om avslutandet av Tjänsten via Tjänsten eller på annat lämpligt sätt.

Företaget är inte ansvarigt för några direkta eller indirekta skador, som orsakas Användaren eller tredje parter på grund av användningen av Tjänsten.

BEHANDLING AV ANVÄNDARNAS UPPGIFTER

Företaget har rätten att korrekturläsa allt som matas in i Tjänsten. Företaget har rätten, men ingen skyldighet, att korrigera självklara sak-, skriv och språkfel i den inmatade informationen.

Då Användaren skrivit under sekretessavtalet i Tjänsten har Företaget rätten att överlåta informationen Användaren matat in i Tjänsten till andra parter i företagsaffärer samt andra parter som deltar i dem (bl.a. förmedlare och finansiärer). Informationen överlåts så som den matats in i Tjänsten av Användaren.

Företaget har rätten att använda Användarinformationen för att upprätthålla Tjänsten, för att informera om Tjänsten samt för att planera och utveckla Företagets företagsverksamhet. Företaget har dessutom rätten att använda Användarinformationen för direkt marknadsföring om Användaren givit sitt samtycke till detta.

Företaget har rätten att lagra informationen Användaren lagrat i Tjänsten och dokumenten skapade på basis av denna information på ett sätt som fastställs av Företaget även efter att Användaren avslutat användningen av Tjänsten och förmedlingsuppdraget genomförts.

Företaget behandlar Användarnas personuppgifter enligt Suomen Yrityskaupat Oy:s dataskyddsbeskrivning.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Företaget äger alla Tjänstens och dess delars rättigheter (bl.a. upphovsrätten, varumärkesrätten och andra immateriella rättigheter). Företaget förbehåller rättigheten till allt Tjänstens innehåll och ändringar i det. Användaren är medveten om och godkänner att Användaren inte får några andra rättigheter än de som uttryckligen nämns i dessa Användarvillkor.

Användaren har inte utan Företagets uttryckliga skriftliga samtycke lov att sprida, publicera, kopiera, göra offentligt tillgängligt eller på annat sätt kommersiellt utnyttja materialet i Tjänsten.

ÖVRIGA VILLKOR

Hela avtalet

Dessa Användarvillkor bildar ett avtal mellan Användaren och Företaget angående användningen av Tjänsten och avtalet ersätter möjliga tidigare avtal mellan Användaren och Företaget angående användningen av Tjänsten.

För tydlighetens skull konstateras det att om säljaren av ett företag till salu givit ett förmedlingsuppdrag till Företaget är villkoren som berör detta förhållande fastställda i ett separat uppdragsavtal.

Överlåtelse av avtalet

Företaget har enligt eget omdöme rätt att överlåta Tjänsten och dess underhåll samt berörda kundrelationer till en tredje prat genom att informera Användaren om detta via Tjänsten eller på annat lämpligt sätt.

Force majeure

Företaget är inte ansvarigt för skador, som orsakas av force majeure eller av motsvarande fenomen orsakat orimligt försvårande av verksamheten.

Tillämpad lag och lösning av tvister

Finlands lag tillämpas på dessa Användarvillkor. Tvister mellan Företaget och Användaren löses primärt genom förhandlingar. Om ingen lösning uppnås löses tvisten i Åbo tingsrätt.

KONTAKTINFORMATION

Tjänsten förvaltas och erbjuds av Suomen Yrityskaupat Oy. Vid frågor angående Användarvillkoren kontaktas [email protected].

Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV