1. REKISTERINPITÄJÄ

Rekisterin rekisterinpitäjä on Suomen Yrityskaupat Oy (y-tunnus 1056245-3).

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on:

Juha-Petteri Rantanen, toimitusjohtaja

Suomen Yrityskaupat Oy
Osoite: Kauppiaskatu 9 B a
Puhelin: 010 2864 002
Sähköposti: [email protected]

2. REKISTERIN NIMI

Rekisterin nimi on Suomen Yrityskaupat -verkkopalvelun rekisteri.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tarkoituksissa, jotka liittyvät rekisterinpitäjän verkkopalvelun hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen mukaan lukien käsittely tilastollisiin tarkoituksiin sekä verkkopalveluun liittyvien asiakas-, yhteistyökumppani- ja sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen.

Edellä kuvatuissa tarkoituksissa rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja palvelun tuottamiseksi asiakkailleen, yhteistyökumppaneilleen ja sidosryhmilleen sekä tähän liittyvässä viestinnässä.

Lisäksi rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja asiakkaille suunnatussa muussa viestinnässä, kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa, jonka osana se käsittelee henkilötietoja myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Rekisteröidyllä henkilöllä on halutessaan oikeus kieltää itseensä kohdistettu suoramarkkinointi.

4. KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat henkilötietolain mukaiset perusteet:

rekisteröidyn yksiselitteisesti antama suostumus;
rekisteröidyn toimeksianto tai sellaisen sopimuksen täytäntöönpaneminen, jossa rekisteröity on osallisena, taikka sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä; ja
rekisteröidyn asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavaan suhteeseen perustuva asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan (yhteysvaatimus);
rekisteröidyn yksiselitteisesti antama suostumus henkilötunnuksen käsittelyä varten.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset perusteet:

rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;
käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi;
käsittely koskee henkilötietoja, mukaan lukien erityiseen henkilötietoryhmään kuuluvia tietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi.

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity tai hänen organisaationsa on rekisterinpitäjän asiakas tai yhteistyökumppani, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ (KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIETORYHMÄT)

Rekisteri sisältää henkilötietoja seuraavista henkilöistä (rekisteröidyistä):

Myyjä (yksityishenkilö) tai myyjä-organisaation edustaja, yhteyshenkilö tai työntekijä, joka käyttää palvelua;
Ostaja (yksityishenkilö) tai ostaja-organisaation edustaja, yhteyshenkilö tai työntekijä, joka käyttää palvelua;
Välittäjä-organisaation edustaja, yhteyshenkilö tai työntekijä, joka käyttää palvelua;
Pankki/rahoittaja-organisaation edustaja, yhteyshenkilö tai työntekijä, joka käyttää palvelua.

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot kaikista rekisteröidyistä:

rekisteröidyn perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite;
rekisteröidyn työhön ja asemaan liittyvät tiedot: yrityksen nimi ja tehtävänimike
tietojärjestelmän lokitiedot, jotka syntyvät palvelun käytön yhteydessä;
mahdolliset rekisteröidyn antamat suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot.

Rekisteri sisältää rekisteröidyn käyttäjätunnuksen ja salasanan niiden rekisteröityjen osalta, joille avataan pääsy Suomen Yrityskauppojen data roomiin.

Lisäksi rekisteri sisältää palvelua käyttävien välittäjä-organisaation edustajien, yhteyshenkilöiden ja työntekijöiden valokuvia.

Lisäksi rekisteri sisältää henkilötunnuksen niistä rekisteröidyistä, jotka ovat osana välitystoimeksiantoa allekirjoittaneet salassapitosopimuksen palvelussa.

Rekisteri sisältää myös tiedot ostaja-organisaation rekisteröidyn henkilön osalta siitä, mistä välityskohdetta koskevista aiheista kyseinen rekisteröity on kysellyt lisätietoja palvelussa.

Rekisteri sisältää myös välittäjä-organisaation rekisteröidyn kirjaamia muistiinpanoja välitysprosessista.

Edellä kuvattujen henkilötietojen antaminen rekisterinpitäjälle on rekisterinpitäjän palvelun toteuttamisen edellytys, ja jos rekisterinpitäjä ei saa kyseisiä henkilötietoja, rekisterinpitäjä ei voi toteuttaa palvelua rekisteröidylle ja suorittaa sen mukaisia velvollisuuksiaan.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröidyn perustiedot, yhteystiedot ja henkilötunnus saadaan rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. Rekisterinpitäjä antaa sellaiselle rekisteröidylle, jolle avataan pääsy Suomen Yrityskauppojen data roomiin, häneen yhdistettävissä olevan käyttäjätunnuksen data roomiin. Rekisteröity henkilö valitsee salasanan, joka on yhdistettävissä kyseiseen käyttäjätunnukseen, ja joka tallentuu data roomiin. Palvelun yhteydessä rekisteröidyn suorittamasta palvelun käytöstä tallentuu tietojärjestelmään teknisiä lokitietoja. Ostaja-organisaation rekisteröidyn henkilön osalta tiedot siitä, mistä välityskohdetta koskevista aiheista kyseinen rekisteröity on kysellyt lisätietoja palvelussa, tallentuvat palveluun rekisteröidyn käyttäessä palvelua. Rekisteröidyn suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot tallentuvat palveluun rekisteröidyn henkilön käyttäessä palvelua ja ilmoittaessaan suostumuksista ja kielloista.

7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään seuraavien säilytysaikojen mukaisesti:

Rekisteröidyn henkilön perustiedot, yhteystiedot ja organisaatioon sekä asemaan liittyvät tiedot, henkilön hakutietojen historia palvelun välityskohteita koskien, rekisteröidyn antama suostumus tai kielto vastaanottaa suoramarkkinointia ja välittäjä- organisaation rekisteröidyn kirjaamat muistiinpanot välitysprosessista säilytetään kirjanpitolainsäädännön edellyttämän ajan (enintään 10 vuotta) ja sen lisäksi sen ajan, joka on tarpeen rekisterinpitäjän tilastollisia tarkoituksia ja rekisterinpitäjän toiminnan kehittämisen tarkoituksia varten sekä tietojen säilyttämiseksi asiakkaan kontaktoimista varten. Tietoja säilytetään edellä mainittu aika, ellei tietojen säilyttäminen pidempään ole kyseisessä tapauksessa perusteltua rekisteröidyn henkilön etujen turvaamiseksi;
Rekisteröidyn henkilön henkilötunnus säilytetään sen ajan, joka on tarpeen yritysvälitystoimeksiannon toteuttamiseksi;
Rekisteröidyn henkilön käyttäjätunnus, salasana ja palvelun käyttöön liittyvät lokitiedot sekä muut palvelun toteuttamiseksi kerättävät ja käsiteltävät tekniset tiedot poistetaan palvelusta välittömästi sen jälkeen kun niiden säilyttäminen ei ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi perusteltua;

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan viiden vuoden välein; ja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä 10 vuotta sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakas- tai yhteistyökumppanisuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakas- tai yhteistyökumppanisuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun.

8. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT (VASTAANOTTAJARYHMÄT) SEKÄ TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, osoite, puhelin- ja telefaksinumero ja sähköpostiosoite luovutetaan rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella rekisterinpitäjän tarjoaman palvelun toteuttamisen tarkoituksessa seuraaville vastaanottajille:

Myyjän (yksityishenkilö) tai myyjä-organisaation rekisteröidyn henkilön henkilötietojen luovuttaminen potentiaaliselle ostajalle salassapitosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen;
Ostajan (yksityishenkilö) tai ostaja-organisaation rekisteröidyn henkilön henkilötietojen luovuttaminen myyjä-organisaatiolle salassapitosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen;
Myyjän (yksityishenkilö), ostajan (yksityishenkilö) tai myyjä- ja ostaja-organisaatioiden rekisteröityjen henkilöiden henkilötietojen luovuttaminen (ml. henkilötunnus) välityskohteen välittäjälle salassapitosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen;
Myyjän (yksityishenkilö), ostajan (yksityishenkilö) tai myyjä- ja/tai ostaja-organisaatioiden rekisteröityjen henkilöiden henkilötietojen luovuttaminen (ml. henkilötunnus) palvelussa mukana olevalle pankille/rahoittajalle.

Sen jälkeen, kun edellä kuvatut tiedot on luovutettu vastaanottajan eli toisen rekisterinpitäjän haltuun, kyseinen toinen rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja ja saattaa esimerkiksi luovuttaa tietoja edelleen kolmansille osapuolille.

Rekisterinpitäjä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita eli henkilötietojen käsittelijöitä.

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella. Palomuuri estää pääsyn palvelun käytön kannalta tarpeettomiin resursseihin. Ylläpitoon käytetyjen palveluiden pääsy on rajattu tiettyyn verkko-osoitteeseen.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjältä pääsyn häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista sekä käsittelyn rajoittamista. Lisäksi rekisteröity voi vastustaa käsittelyä sekä pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen. Rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn pyynnön ja vastaa siihen tietosuojalainsäädännön edellyttämässä määräajassa.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, jos henkilötietojen käsittely on perustunut suostumukseen. Peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuutteen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyn pyynnöt osoitetaan kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

AvainlippuTranSeoSYVLKetju.fiFirmakauppa.fi
Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö

Valitse sijainti ja jätä numerosi tai sähköpostiosoitteesi, niin otamme yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö