1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Personuppgiftsansvarig är Suomen Yrityskaupat Oy (FO-nummer 1056245-3).

Kontaktperson i ärenden som gäller registret:

Juha-Petteri Rantanen, verkställande direktör

Suomen Yrityskaupat Oy
Adress: Köpmansgatan 9 B a
Telefon: 010 2864 002
Epost: [email protected]

2. REGISTRETS NAMN

Registrets namn är Suomen Yrityskaupat -nättjänstens register.

3. SYFTE FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter för syften, som berör upprätthållande, förvaltning och utveckling av den personuppgiftsansvariges nättjänst, vilket inkluderar behandling för statistiska syften samt för att ta hand om nättjänstens kund-, samarbetspartner- och intressegruppsförhållanden.

För de ovannämnda syftena behandlar den personuppgiftsansvarige personuppgifter för att producera tjänsten för sina kunder, samarbetsparter och intressegrupper samt för att kommunicera om detta.

Dessutom behandlar den personuppgiftsansvarige personuppgifter i annan till kunderna riktad kommunikation, till exempel i informerings- och rapporteringssyfte, och som en del av detta behandlas även personuppgifter för syften relaterade till direktmarknadsföring och elektronisk direktmarknadsföring.

Den registrerade personen har om hen så vill rätten att förbjuda direktmarknadsföring till sig själv.

4. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är följande grunder från personuppgiftslagen:

den registrerades entydiga samtycke,
på uppdrag av den registrerade eller för att fullgöra ett sådant avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås,
om den registrerade på grund av ett kund-, eller tjänstgöringsförhållande, ett medlemskap eller något annat därmed jämförbart förhållande har en saklig anknytning till den registeransvariges verksamhet (anknytningskrav),
den registrerades entydiga samtycke till behandlingen av hens personnummer.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är följande grunder från EU:s dataskyddsförordning:

den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål,
behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås,
behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen,
behandlingen rör personuppgifter, inklusive uppgifter i specifika kategorier av personuppgifter, som på ett tydligt sätt har offentliggjorts av den registrerade.

De ovannämnda personuppgiftsansvariges berättigade intresse baserar sig på den registrerades och den personuppgiftsansvariges relevanta och lämpliga förhållande, som är en följd av att den registrerade eller hens organisation är den personuppgiftsansvariges kund eller samarbetspartner och då behandlingen sker i syften, som den registrerade rimligen kan förvänta sig vara tidpunkten för inhämtandet av personuppgifter och i samband med ett lämpligt förhållande.

5. REGISTRETS DATAINNEHÅLL (DE BEHANDLADE KATEGORIERNA AV PERSONUPPGIFTER)

Registret innehåller data om följande personer (registrerade):

Säljare (privatperson) eller representant för, kontaktperson eller anställd i en säljarorganisation, som använder tjänsten,
Köpare (privatperson) eller representant för, kontaktperson eller anställd i en köparorganisation, som använder tjänsten,
Representant för, kontaktperson eller anställd i en förmedlingsorganisation, som använder tjänsten,
Representant för, kontaktperson eller anställd i en bank/finansiärorganisation, som använder tjänsten,

Registret innehåller följande uppgifter om alla registrerade:

den registrerades grundläggande information och kontaktinformation: förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, epostadress,
information om den registrerades arbete och position: företagets namn och arbetsuppgift
informationssystemets loggfiler, som skapas i samband med användningen av tjänsten,
möjliga direktmarknadsföringssamtycke eller -förbud den registrerade lämnat.

Registret innehåller den registrerades användarnamn och lösenord för de registrerade, som får tillgång till Suomen Yrityskaupats data room.

Dessutom innehåller registret fotografier av förmedlingsorganisationens representanter, kontaktpersoner och anställda, som använder tjänsten.

Dessutom innehåller tjänsten de registrerades personnummer, som en del av ett förmedlingsuppdrag skrivit under ett sekretessavtal i tjänsten.

Registret innehåller även information om vilka förmedlingsobjekt en köparorganisations registrerade bett om tilläggsuppgifter i tjänsten.

Registret innehåller även förmedlingsorganisationens registrerades anteckningar om förmedlingsprocessen.

Att överlåta de ovan beskrivna personuppgifterna till den personuppgiftsansvarige är en förutsättning för produktionen av den personuppgiftsansvariges tjänst och om den personuppgiftsansvarige inte får dessa personuppgifter kan hen inte producera tjänsten för den registrerade och fullgöra sina skyldigheter i tjänsten.

6. NORMALA DATAKÄLLOR

Den registrerades grundläggande information, kontaktinformation och personnummer överlåts av den registrerade själv. De registrerade som får tillgång till Suomen Yrityskaupats data room får sitt användarnamn till data roomet av den personuppgiftsansvarige. Den registrerade väljer ett lösenord, som kopplas till detta användarnamn och som sparas i data roomet. Tekniska loggfiler sparas i informationssystemet i samband med den registrerades användning av tjänsten. För en köparorganisations registrerade sparas information om vilka förmedlingsobjekt den registrerade bett om tilläggsuppgifter i tjänsten. Den registrerades direktmarknadsföringssamtycke och -förbud sparas i tjänsten då den registrerade använder tjänsten och meddelar om samtycke och förbud.

7. FÖRVARINGSTID FÖR PERSONUPPGIFTER

Registrets uppgifter förvaras endast så länge och till den utsträckning det är nödvändigt i förhållande till de ursprungliga och lämpliga syften, för vilka personuppgifterna samlats.

Registrets personuppgifter förvaras enligt följande förvaringsperioder:

Den registrerades grundläggande information, kontaktinformation och information om organisationen samt den registrerades position, den registrerades sökhistoria angående förmedlingsobjekt, den registrerades samtycke eller förbud att motta direktmarknadsföring och förmedlingsorganisationens registrerades anteckningar om förmedlingsprocessen förvaras enligt bokföringslagen (som mest 10 år) och utöver det så länge det är nödvändigt för den personuppgiftsansvariges statistiska syften och för utvecklandet av den personuppgiftsansvariges verksamhet samt för att kontakta kunden. Uppgifterna förvaras enligt den ovannämnda perioden ifall inte en längre förvaringsperiod rimligen är i den registrerades intresse.
Den registrerades personnummer förvaras så länge det är nödvändigt för att genomföra företagsförmedlingsuppdraget.
Den registrerades användarnamn, lösenord och tjänstens användnings loggfiler samt annan teknisk information som samlas för att producera tjänsten raderas från tjänsten omedelbart efter att dess förvaring inte är nödvändigt för tjänstens tekniska produktion.

Behovet att förvara personuppgifter bedöms med fem års mellanrum och alla uppgifter som berör den registrerade raderas hursomhelst från registret 10 år efter att den registrerades kund- eller samarbetspartnerförhållande till den personuppgiftsansvarige avslutats och alla skyldigheter och åtgärder angående dessa förhållanden fullgjorts.

8. PERSONUPPGIFTERNAS MOTTAGARE (KATEGORIER AV MOTTAGARE) SAMT NORMALT ÖVERLÅTANDE AV UPPGIFTER

Den registrerades namn, personnummer, adress, telefon- och telefaxnummer och epostadress överlåts med den registrerades otvetydiga samtycke i syftet att producera den personuppgiftsansvariges tjänst till följande mottagare:

Överlåtande av säljarens (privatperson) eller en säljarorganisations registrerades personuppgifter till potentiella köpare efter att ett sekretessavtal skrivits under,
Överlåtande av köparens (privatperson) eller en köparorganisations registrerades personuppgifter till säljarorganisationer efter att ett sekretessavtal skrivits under,
Överlåtande av säljarens (privatperson), köparens (privatperson) eller en säljar- eller köparorganisations registrerades personuppgifter (inklusive personnummer) till en förmedlare av ett förmedlingsobjekt efter att ett sekretessavtal skrivits under,
Överlåtande av säljarens (privatperson), köparens (privatperson) eller en säljar- eller köparorganisations registrerades personuppgifter (inklusive personnummer) till banker/finansiärer, som är delaktiga i tjänsten.

Efter att de ovannämnda uppgifterna överlåtits till en mottagare, alltså en annan personuppgiftsansvarig, behandlar den andra personuppgiftsansvarige personuppgifterna och till exempel överlåta uppgifter vidare till tredje parter.

Den personuppgiftsansvarige använder underleverantörer, alltså behandlare av personuppgifter, i behandlingen av personuppgifter.

9. ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER UTANFÖR EU ELLER EES

Registrets personuppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

10. PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTRET

Material som innehåller personuppgifter förvaras i låsta utrymmen, som endast utsedda personer har fått tillgång till på basis av deras arbetsuppgifter.

Databasen som innehåller personuppgifter finns på en server, som förvaras i ett låst utrymme, som endast utsedda personer har fått tillgång till på basis av deras arbetsuppgifter. Servern är skyddad med en lämplig brandmur och teknisk säkerhet. Brandmuren vägrar tillträde till resurser, som med tanke på användningen av tjänsten är onödiga. Tillgången till underhållstjänster är begränsad till en specifik nätadress.

Databaserna och systemen är endast tillgängliga med separat utfärdade personliga användarnamn och lösenord. Den personuppgiftsansvarige har begränsat användarrättigheterna till informationssystemen och andra plattformar där uppgifter lagras, så att endast de enligt lagen nödvändiga personerna kan se och behandla uppgifterna. Dessutom registreras användningen av databaserna och systemen i den personuppgiftsansvariges IT-systems loggfiler.

Den personuppgiftsansvariges anställda och andra personer har bundit sig till att följa sin tystnadsplikt och hemlighålla information de erhållit i samband med behandlingen av personuppgifter.

11. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Den registrerade kan be den personuppgiftsansvarige om tillgång till personuppgifter som berör den registrerade, begära att dessa uppgifter korrigeras eller raderas samt begränsningar av behandlingen. Dessutom kan den registrerade motsätta sig behandlingen och begära att uppgifter överförs från ett system till ett annat. Den personuppgiftsansvarige behandlar den registrerades begäran och svarar på den inom den tidsfrist som dataskyddslagstiftningen kräver.

Dessutom har den registrerade rätten att dra tillbaka sitt samtycke om behandlingen av personuppgifterna baserat sig på samtycke. Tillbakadragandet påverkar dock inte lagenligheten av den behandlingen som skett innan tillbakadragandet.

Den registrerade har även rätten att lämna ett klagomål hos en övervakningsmyndighet.

Den registrerades begäran riktas till den personuppgiftsansvariges kontaktperson, som nämns i punkt 2.

Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV