Knappast någon annan affärsform har mer potentiella problem än företagsaffärer. Alla parter kan lätt förstöra hela affären.

Att hitta en passande köpare eller köpobjekt är det första problemet. Problemet är inte endast att ta reda på hur och var man hittar dem. Ett minst lika stort problem är hur köparen kan känna igen chansen hen väntat på eller säljaren vara säker på att hen vill sälja sitt företag till just denna person. Välformulerad och pålitlig information presenterad på rätt sätt och rätt plats är lösningen till de ovannämnda problemen. För detta krävs minst en hel del arbete och ofta även pengar. Ett gott resultat kommer ju inte till av sig självt eller gratis.

Alltför ofta är problemet att företaget inte överhuvudtaget förberetts för att säljas. Företaget kan innehålla allt möjligt och både dokument och kontor kan vara röriga. Brådska hör inte till en lyckad företagsaffär, vilket betyder att en för sen start är ett stort problem även för ett bra företag. Till företagsaffärer hör inte heller bråk, lurendrejeri, undanhållande av information eller sista minutens krav. De är ett säkert sätt att omintetgöra allt förtroende i affären. Utan förtroende kan en företagsaffär bli av endast till ett mycket lågt försäljningspris. Boken Arvokas yritys, näin pidät yrityksesi myyntikunnossa ger goda råd om hur du kan förbereda försäljningen av ditt företag. Boken är slutsåld, men finns att låna på bibliotek.
På motsvarande sätt är ett illa motiverat pris ett effektivt hinder för affären att bli av. Brist på realism och känslor är inte passande element i en värdering. Beställ den mest realistiska värderingen här. Du får praktiska instruktioner om värderingar i boken Arvonmääritys yrityskaupassa, som du kan läsa mera om här.

Allt börjar från att ha rätt attityd. Om man aldrig gjort en företagsaffär bör man ta erfarna personers råd på allvar. Företagsaffärer är inte jämförbara med någon annan typ av handel och även den mest erfarna företagaren är lika mycket novis som alla andra. Affären är dessutom ofta livets största och en unik händelse. Det finns alltså ingen möjlighet att öva. Säljaren har endast ett företag att sälja, men köparen har valmöjligheter. Många säljare måste få företaget sålt, men ingen köpare måste köpa ett. Det lönar sig att inleda förhandlingarna med rätt attityd.
Finansiering är ett stort problem i företagsaffärer. I ett produktivt expertföretag finns det oftast ingen realegendom som säkerhet. Därför måste köparen vara mer förmögen än vanligt för att ordna säkerheter för lånet. I en mindre produktiv maskinverkstad finns det däremot egendom som säkerhet, men verkstaden klarar inte nödvändigtvis av att göra ett tillräckligt bra resultat för att återbetala lånet. Förutom att kontakta din egen bank rekommenderar vi att du vänder dig till Finnvera i finansieringsärenden.

Hur affären förverkligas och köpehandlingarna är problem i sig. En illa planerad struktur och tidtabell för affären kombinerade med okunnigt utarbetade köpehandlingar är en risk, som gör hela affären tvivelaktig. Slutresultatet kan vara vad som helst och är nästan alltid minst en besvikelse. I värsta fall måste affären hävas och köpesumman återbetalas. Även skattekonsekvenser kan komma som stora överraskningar om de inte utretts med yrkeskunnighet på förhand. Om något skulle hända är skickligt utarbetade köpehandlingar klara instruktioner för hur man går vidare. Således leder inte ens överraskande situationer nödvändigtvis till besvikelser.

Nästan alla potentiella problem i företagsaffärer kan undvikas med hjälp av en erfaren företagsförmedlare.

I förvärv av företagsverksamhet säljs företagsverksamheten, som till exempel rätten att driva en restaurang i hyrda utrymmen och relaterade saker, personal, maskiner och utrustning. Köparen måste ha ett företag, som verksamheten övergår i. Företagsverksamheten får i praktiken ett nytt hem. Förvärv av företagsverksamhet är ofta säkrare för köparen, eftersom man vanligtvis endast köper överenskomna tillgångar, vilket betyder att man oftast undviker överraskningar.

I aktieförvärv köps hela företaget och dess tillgångar, skulder och ansvar. Ingen kan vara säker på vad som följer med i affären. Det kan vara så kallat dolt ansvar, som inte kommer fram förrän senare. Då aktierna byter ägare förändras nödvändigtvis inget i företaget eller dess verksamhet. Om du köper Nokias aktier på börsen förändras inget i Nokias verksamhet. Om du köper Nokias företagsverksamhet är du landets huvudnyhet.

Den som säljer får alltid pengarna. Fastän säljaren skulle äga företagets alla aktier, äger hen inte personligen företagsverksamheten eller företagets anskaffningar. De ägs av aktiebolaget. Således är företagsverksamhetens säljare bolaget, aldrig företagaren, och affärens vinst går till bolaget.

Då aktier eller andelar i öppna bolag eller kommanditbolag säljs tar säljaren själv hand om vinsten, skatterna och försäljningskostnaderna. Den som är säljare får alltså pengarna och betalar förtjänstens försäljningskostnader och skatter. En sådan uppdelning gäller inte privata näringsidkare, eftersom de inte har från företagaren separata bolag, utan säljaren är alltid företagaren själv, vilket betyder att försäljningen av företagsverksamheten är företagets sista handling.

Skattemässigt är det oftast lönsammare för säljaren att sälja aktierna. För köparen är det skattemässigt och finansieringsmässigt lönsammare att köpa företagsverksamheten, vilket betyder att både köparen och säljaren inte kan uppnå ett idealt resultat. Lyckligtvis påverkar även följande faktorer företagsaffärer.

I regel fortsätter företagets olika avtal och kontrakt som vanligt om företagets aktier eller andelar säljs. Om företagsverksamheten säljs måste avtalen och kontrakten göras om, eftersom den andra parten byts ut: det säljande företaget är inte längre den andra parten i avtalen och kontrakten. Det finns dock flera undantag:

 • Arbetsavtal påverkas inte, utan de fortsätter som vanligt hur affären än genomförs och vad köparna och säljarna än kommer överens om. Ägarbyten är inte lagliga orsaker att avsluta arbetsavtal.
 • Finansieringsavtal har ofta villkor, som säger att finansiären kan säga upp avtalet och kräva återbetalning på lånen om företaget genomgår ett ägarbyte.
 • En affärslokals hyreskontrakt kan överföras utan hyresvärdens godkännande om inte annat överenskommits i hyreskontraktet. Detta gäller även företagsverksamhetsaffärer fastän hyresgästen byts ut.
 • Öppna bolag och kommanditbolag befrias inte från sitt ansvar automatiskt även om de säljer alla sina andelar. I dessa fall måste avtalen och kontrakten alltid överföras och säljaren befrias från sitt ansvar separat.

Det är mycket viktigt att både säljaren och köparen innan affären genomförs bekantar sig med villkoren i avtalen och kontrakten, som behövs i företagsverksamheten. Proffs kallar detta legal due diligence, DD, alltså företagsbesiktning.

Med tanke på företagets framtida framgång är det klokare att sälja företagets aktier eller andelar när företaget har många viktiga avtalsförbindelser, som skulle behöva omförhandlas i en företagsverksamhetsaffär. Det finns dock orsaker att handla annorlunda.

Då bolagsandelar säljs är det viktigt att märka att köparen normalt blir personligt ansvarig för alla skulder. Om borgenären inte är medveten om affären och säljarens befrielse från ansvar är säljaren ansvarig för gamla skulder och möjligtvis även för den nye bolagsmannens skulder. Därför är det essentiellt att bytet av bolagsman meddelas till handelsregistret omedelbart.

Ofta lönar det sig att göra om ett öppet bolag eller kommanditbolag till ett aktiebolag först och sedan sälja aktierna. Generationsväxlingar och överlåtelser av företagsverksamhet är lättast och billigast just i aktiebolag.

En bra värdering är realistisk. En bra värdering baserar sig alltid på en situation där det är realistiskt att företagsaffären blir av. En realistisk värdering är omöjlig att göra endast med företagets bokslut.

Det behövs åtminstone information om en potentiell köpare, hens motiv och betalningsförmåga, sättet affären är tänkt att utföras på, aktuell information om företagets ekonomi och justerade bokslut. I en bra värdering beaktas dessutom företagets sannolika närmaste framtid, dess planer, ersättande investeringar och företagets utsikter. Samtidigt bedöms det med hur stor säkerhet dessa kan uppnås. Det slutliga försäljningspriset påverkas förutom av det ovannämnda även av tillgänglig finansiering. En bra värdering beaktar även detta: hur och till vilket pris återbetalas köpesumman till finansiärerna.

En bra värdering känns igen på de ovannämnda egenskaperna och på att det faktiska försäljningspriset är nära värderingen. Andra sorters värderingar är inte överhuvudtaget värda att använda, eftersom en felaktig eller orealistisk värdering endast leder till felaktiga slutledningar. Till exempel kan säljaren få en betydlig lägre värdering än gängse värdet och bestämma sig för att avsluta ett livsdugligt och värdefullt företag istället för att sälja det. En orealistiskt hög värdering å sin sida orsakar säljaren onödiga arbetstimmar och drömmar, eftersom affären aldrig blir av till det priset. Även ett bra företag lider av en sådan situation och gängse värdet sjunker.

Endast proffs, till exempel en företagsförmedlare, som arbetar heltid med företagsaffärer bör göra en värdering. De har en tillräcklig kunskap och erfarenhet av vad man kan få för ett företag eller vad det är värt att högst betala för det. Om det inte blir någon affär, blir företagsförmedlaren arbetslös. Av dessa skäl är företagsförmedlares värderingar väldigt ofta även de faktiska försäljningspriserna eller väldigt nära dem.

Läs mer om värderingar här.

I företagsaffärsprocessen arbetar företagsförmedlaren för en lyckad affär. Oberoende om uppdragsgivaren är en köpare eller säljare säger erfarenheten att en lyckad affär inte är möjlig om man envist försöker genomföra affären enligt någondera partens villkor och intressen, vilket till och med kan komma andra till skada.
En lyckad företagsaffär är bestående, konfliktfri och till alla parters belåtenhet. Om detta inte är fallet blir affären knappast heller bestående eller konfliktfri.

Det är bra att komma ihåg att köparen, säljaren eller finansiären inte i sig är varandras fiender eller ens motståndare. I en illa skött affärsprocess kan de dock bli det. Till en början har de alla ett sant gemensamt mål: alla vill nämligen att affären blir av.

Eftersom köparen inte måste köpa företaget och finansiären inte behöver finansiera affären, bör säljaren lyssna noggrant på dem om hen vill få företaget sålt.

Förmedlarens jobb är att hitta bästa möjliga köpare för företaget till salu och bästa möjliga företag för köparen. Det bästa företaget betyder inte det billigaste. Det är ett misstag att anta att köparen endast vill köpa ett så billigt företag som möjligt och sedan sälja det så dyrt som möjligt. Detta tankesätt resulterar inte i några affärer.
Köparen köper inte företaget ens för en spottstyver om hen inte tror att det klarar sig i framtiden eller affärens andra villkor är orimliga. Priset är en viktig faktor bland andra. Säljaren accepterar inte heller ett högt pris om hen inte tror att köparen kan betala den avtalade summan eller om det verkar osäkert slippa ekonomiskt ansvar för företaget.

Förmedlaren jobb är att konstruera ett sådant avtal och affärsmetod, som tillräckligt tar i beaktande alla parters krav oberoende av vem förmedlarens uppdragsgivare är. Endast på detta sätt lyckas en bestående och konfliktfri affär.

Förmedlaren är den enda parten i en företagsaffär vars enda levebröd den är. Därför är det mycket viktigare för förmedlaren vilken typ av rykte affären ger hen.

En del säljare blir köpare efter affären och köpare säljer sitt företag så småningom. Hurdan bild de ovannämnda får av förmedlarens arbete och expertis är centralt för förmedlarens egen framgång. En finansiär som är nöjd med affären finansierar gärna framtida affärer, som förmedlaren förmedlar. Av dessa orsaker arbetar förmedlaren för lyckade affärer och för alla parter.

Ta kontakt med vår förmedlare och berätta vilken typ av företag du söker och be hen kontrollera om ett sådant är i tyst försäljning. Om det finns berättar inte förmedlaren vilket företag det gäller, utan förmedlar din kontaktinformation till förmedlaren som är ansvarig för objektet. Den ansvariga förmedlaren kontaktar dig och berättar om det är möjligt att gå vidare med saken.

Företag i tyst försäljning har vanligtvis redan potentiella köpare och förhandlingar på gång, och då påbörjas inte nya förhandlingar. Om det är möjligt att gå vidare med saken är nästa skede att skriva under ett sekretessavtal (NDA). Först efter det får du veta vilket företag det gäller. Förmedlare listar inte vilka eller ens vilken typ av företag är i tyst försäljning, utan handlar endast enligt ovan.

Ifall du kommer ihåg vilken av våra förmedlare hade hand om objektet kan du kontakta hen direkt. Kontaktinformation finner du här.

I andra fall får du hjälp på vårt nationella servicenummer 010 2864 000 eller via epost på [email protected]

Preliminär rådgivning och konfidentiella samtal om olika alternativ med en representant från Suomen Yrityskaupat kostar ingenting och är ett bra ställe att börja i vilket fall som helst.

Precis som all försäljning och handel orsakar kostnader, gäller detta även ägarbyten. En företagsaffärs kostnader kan delas upp i sju faser:

 1. kostnader för ägarbytets förberedelser
 2. kostnader för företagsaffärens förberedelser
 3. kostnader för själva försäljningens förberedelser
 4. kostnader för marknadsföring och försäljningsarbete
 5. kostnader för åtgärder efter försäljningen
 6. skatter
 7. kostnader orsakade av en misslyckad affär

En företagsaffär är oftast den största affären i en företagares karriär och som handelsvara är ett företag exceptionellt svår. Att satsa på företagets försäljningsförberedelser och expertis är investeringar, som affären inte lyckas utan. En misslyckad affärs kostnader är alltid högre än en lyckad affärs. Det lönar sig inte heller att snåla eller improvisera i företagsaffärer.

Företagsaffärer kräver många sorters förberedelser. Företagets interna och ägarens personliga förberedelser för ägarbyten tar tid och orsakar kostnader, men de är essentiella med tanke på slutresultatet.

Typiska förberedelser är delegering av ägarens arbete till anställda, lättande av företagets balans och företagssaneringar, som till exempel delningar. Dessa åtgärder har ofta juridiska eller skatterelaterade följer, vilket betyder att det är mycket förnuftigt att använda en revisor eller jurist. Kostnaderna varierar från fall till fall och ett välskött företag har inte nödvändigtvis några kostnader alls. Ett sådant företag är alltid färdigt att säljas.

Innan ett företag kan säljas måste det bli en attraktiv produkt. Utan en bra varudeklaration köper ingen något och man kan inte sälja någon utan en bra varudeklaration. Kvalitetsmaterial kostar och kräver yrkesskicklighet, men är essentiellt för lyckad kommunikation. Köpare och finansiärer blir inte intresserade av affären och kan inte utföra den om materialet inte är bra och innehållsmässigt tillräckligt.

Då ett proffs säljer ett företag görs många sorters bedömningar: företagets pris för olika köpare, affärsmetoden, marknadsföringsmetoder och de bästa köparna. På basen av dessa skapas det nödvändiga materialet för varje försäljningsprojekt. Kostnaderna för försäljningens förberedelser är vanligen 2000–5000 euro.

Marknadsföringen, försäljningsarbetet och förhandlingarna tar i genomsnitt 10 månader innan affären blir av. Naturligtvis betalar man för expertens tid. Då affären blivit av bildas kostnader för möjliga skatterelaterade utredningar, köpehandlingar, kontrakt, äktenskapsförord, aktieägaravtal, ansökningar om finansiering och uträkningar relaterade till dessa samt ledandet och övervakandet av processen.

Om all service köps av skilda experter kan även en liten affär lätt få höga kostnader. Det lönar sig att centralisera. Suomen Yrityskaupat Oy genomför hela processen med genomsnittliga kostnader på  4–6 % av försäljningspriset. Enskild service, som ansökan om förhandsbeslut i beskattningsärenden avtalas och faktureras enskilt.

Då affären blivit av bildas naturligtvis beskattningskostnader. För köparen bildas även från fall till fall kostnader för övertagandet. Om allt går som det skall blir det inga andra kostnader. Om det dock bildas konflikter i affären eller det köpta företaget råkar ut för problem har kostnaderna bara börjat. Därför är endast en lyckad affär värd att sträva efter i företagsaffärer, vilket betyder att det verkligen lönar sig att satsa på att uppnå den.

Nej. Enskilda köpares information delas endast med säljare de gjort sekretessavtal med. Köparna har gett oss sin information konfidentiellt och endast för att hjälpa dem hitta passliga företag. Det är även olagligt att dela informationen.

Det görs statistik om köparna, men enskilda köpare kan inte identifieras. Du kan till exempel se hur många registrerade köpare vi har, men inte vilken typ av företag enskilda köpare söker efter. Läs mer om hur vi hanterar din information på Integritetspolicy.

Sekretessavtal (även kallat NDA, alltså non-disclosure agreement) är sedvanliga i företagsaffärer. De görs mellan den intresserade personen eller företaget och säljaren.

De har många fördelar. Till exempel då du köper ett företag via oss får du alla sekretessavtal företaget gjort. Således kan du vara säker att andra potentiella köpare håller affärshemligheter. Både köparens avsikt att köpa och säljarens avsikt att sälja är vanligen sekretessbelagd information. Samma förbindelse krävs av säljaren, som lämnar företaget.

Med sekretessavtalet beskyddar säljaren sina affärshemligheter. Detta är också köparen till nytta. I många fall är till och med bara avsikten att sälja sekretessbelagd. Fastän i princip alla företag är till salu om priset är högt nog kan vetskapen att företaget är aktivt till salu skapa onödig ängslan bland till exempel företagets anställda och samarbetspartners.

Sådan ängslan är onödig, eftersom ett företags ägarbyte oftast betyder kontinuitet för företagsverksamheten och tillväxt för företaget. Det är mer befogat att oroa sig för företag, som har gamla ägare, men som inte alls förberett sig för ett ägarbyte. Ägarbytet sker i varje fall antingen kontrollerat eller mitt i allt och oväntat.

Försäljningen av ett företag genom Suomen Yrityskaupat tar i genomsnitt tio månader efter uppdragets början. Det tar betydligt längre för de som säljer sitt företag själv och de lyckas mera sällan. Många faktorer, inklusive slumpen, påverkar hur länge försäljningen tar. Att sälja väldigt specialiserade företag tar oftast längre än att sälja till exempel vanliga restauranger.

Väl förberedd är hälften såld. Material förberett av ett proffs snabbar upp affären märkbart bland annat därför att det i sig självt är en god bas för köparen att använda då hen ansöker om finansiering. Suomen Yrityskaupats försäljningsmaterial är utvecklat i samarbete med de största bankerna, vilket betyder att bankerna direkt får informationen de behöver för finansieringsbeslut från materialet.

Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV