“Ett företags värde ligger i framtiden det kan uppnå” Juha Rantanen, verkställande direktör, Suomen Yrityskaupat Oy

Precis som det inte finns två likadana företag eller köpare, finns det inte heller två likadana ägarbyten. Ett företags värde beror på företaget självt, världen runtom det och köparen samt otaliga faktorer, som har att göra med de ovannämnda.

I praktiken definieras små och medelstora företags värde på två sätt: företagets avkastningsvärde och företagets skuldfria egendoms värde, alltså substansvärde. Fastän det finns flera värderingsmetoder och definierande av värde är krävande arbete, som bör utföras av proffs, är det bra att åtminstone vara medveten om dessa två metoder.

Avkastningsvärde

Avkastningsvärdet baserar sig på vad företaget kommer att avkasta de närmaste åren under den nya ägaren. För detta krävs en realistisk resultatprognos där kommande avkastning räknas ihop till exempel för de följande fem åren. Summan är företagets avkastningsvärde.

Hur många år bör tas med i uträkningen och hur stor avkastningen är beror på företaget, branschen och den tillgängliga finansieringens villkor osv. Skattemyndigheten räknar ut avkastningsvärdet endast baserat på tidigare år, eftersom detta räcker med tanke på beskattning. Köparen köper framtid, vilket betyder att värde i en företagsaffär bör basera sig på framtiden.

Tumregeln är att ett företag vars värde är uträknat med avkastning från under två år är billigt och ett företag vars avkastning från över sex år är beaktat är dyrt. Detta beror bland annat på att företagsaffärer nästan alltid har banker och Finnvera som finansiärer. Utan dem skulle affärerna i verkligheten aldrig bli av. Nästan ingen köper företag endast med sina egna pengar. Finansiärernas finansiering för företagsaffärer ligger i den ovannämnda tidsramen. Köparen behöver alltså betala tillbaka lånet för företagsaffären med ränta inom två till sex år. Därför talar man om en företagsaffärs återbetalningstid.

Om företagets pris är så högt att återbetalningen skulle ta till exempel åtta år, är det mycket svårt att få finansiering och affären blir således inte av. Det finns dock undantag till regeln. De flesta affärerna görs med återbetalningstider på två till fyra år och en märkbart mindre andel med återbetalningstider på fem till sex år.

Beräkningen av avkastningsvärdet baserar sig på föregående års och speciellt de senaste officiella resultaträkningarna. För att uppnå ett så exakt resultat som möjligt för kommande års resultaträkningar måste beräkningen justeras. De officiella beräkningarna är gjorda med tanke på beskattning och de ger inte en verklighetstrogen bild av företagets avkastningsförmåga. Justeringarna kan förbättra eller försämra det officiella resultatet, men måste likväl göras. Här behövs ofta experthjälp.

Oftast fokuserar man på det justerade driftsbidraget i resultaträkningen då värdet fastställs. Då tas bland annat inte avskrivningar i beaktande i beräkningen. Beroende på den slutliga affärsmetoden kan även andra tal, som beskriver resultatet bli aktuella. Oberoende hur du beräknar värdet bör du alltså vara redo för överraskande drag av motparten. Det finns inte en enda sanning utan flera lika sanna samtidigt. Därför ger en expert i företagsaffärer dig inte endast ett tal för värdet av företaget utan en område i vilket värdet rör sig kombinerad med en hel del förklaringar.

Substansvärde

Oberoende av sitt fina namn är substansvärde en väldigt simpel och lätt värderingsmetod jämfört med avkastningsvärde. Har man kanske kommit på ett lite finare namn som motvikt? Substansvärdet är ofta företagets minimipris. Det är lättast att räkna ut genom att dra av all skulder från balansens sista tal. Resultatet är företagets substansvärde. Det är ännu lättare att räkna ut genom att titta lite högre upp i balansen. Då man lägger till reserveringarna till företagets kapital får man ungefär samma resultat som i den föregående subtraktionen. Kort sagt betyder substansvärde alltså värdet av företagets egna skuldfria tillgångar.

Så lätt kommer man dock inte undan i verkliga företagsaffärer. Även i detta fall är värdet på tillgångarna, som syns i den officiella balansen baserade på beskattning och beskriver endast vad skattemyndigheten behöver veta. Även detta behöver justeras, vilket betyder att man måste ta reda på egendomens gängse värde, alltså marknadsvärde. Detta innefattar utrymmen, maskiner, utrustning, investeringar och annan egendom.

Gängse värde betyder vad till exempel en tio år gammal kassa-apparat är värd idag. Vanligtvis är dess värde mindre än en ny apparats. Värdet kan också vara större. Till exempel kan fastigheter vara 50 000 euro i balansen, men deras gängse värde kan vara så mycket som 500 000 euro. I dessa fall kan de gängse värdena överstiga den i bokföringen synliga balansens slutsumma. Det är alltså värt besväret att vara noggrann då man räknar ut substansvärdet.

Oftast överskrider avkastningsvärdet substansvärdet i ett fungerande och välmående företag. Då är affärsförhandlingarnas utgångspunkt rätt så uppenbar. Köparen är beredd att köpa framtidens avkastning och får i affären företagets tillgångar, som behövs för att uppnå detta. Om substansvärdet överskrider avkastningsvärdet blir situationen dock svårare. Speciellt om företaget inte har något överlopps, som kan lämnas bort från affären. I praktiken betyder detta en situation då företagets pris är så högt att affären inte kan genomföras. Då om någonsin behövs experthjälp, eftersom situationen trots att den är svår kanske inte är hopplös.

Fastän man känner till värdet av företagets aktiestock betyder det inte att alla aktier har samma värde. Till exempel om man säljer minoritetsandel är en akties pris närmare substansvärdet än avkastningsvärdet.

Hur det slutgiltiga försäljningspriset bildas

En företagsaffär kan innehålla åtminstone följande saker:

1. företagets aktier eller andelar, fullständigt eller delvis
2. företagsverksamheten och förråden med maskiner och utrustning, fullständigt eller delvis
3. omsättningstillgångar, fullständigt eller delvis
4. anläggningstillgångar, fullständigt eller delvis
5. immateriella rättigheter, fullständigt eller delvis
6. kontrakt

samt flera kombinationer av de ovannämnda. Det slutliga priset och sättet affären utförs på byggs upp under förhandlingarna.

Priset beror på sättet affären utförs på, företagets avkastning, tillgångar, framtidsutsikter, skick, läge, nödvändiga förändringar, bransch, finansieringsarrangemang och köparen. Till exempel att köpa ut en konkurrent kan kosta mer än vad det borde med tanke på avkastningsvärdet, men skapad synergi, produktions- och konkurrensfördelar, effektiverad verksamhet, större marginaler och snabbt växande marknadsandelar är goda orsaker att betala begärt pris.

Den vanligaste företagsaffären innefattar företagets företagsverksamhet och tillgångarna som berör den. Det goda med denna typ av affär jämfört med ett aktieförvärv är en mindre risk då det kommer till okända ansvarsområden och förpliktelser.  Genom att köpa företagets aktier blir dock själva affärsprocessen och fortsättandet av verksamheten simplare och snabbare.

Man kan endast jämföra företagsaffärer och fastighetsaffärer då fastigheten köps som en investering för att hyras ut. Att köpa en bostad duger inte som jämförelse. Ifall hyresinkomsterna täcker köpets låneamorteringar och räntor och den nya ägaren har något kvar även efter det, är priset på rätt nivå. Detsamma gäller företagsaffärer. Företagets avkastning måste täcka affärens finansiering och låneamorteringar samt garantera en god levnadsstandard för den nya företagaren. Om detta inte är fallet lånar inte finansiären pengar och företaget är inte heller värt att köpas av en vanlig person.

Jämförelsen med att köpa en bostad passar inte heller, eftersom bostaden inte betalar tillbaka lån och dessa måste täckas med andra inkomster. Det gör däremot ett företag. Ett rätt prissatt företag på en miljon euro betalar tillbaka de lånade pengarna med ränta på till exempel sju år. Efter detta har köparen en skuldfria tillgångar på ungefär en miljon, som dessutom ger ca 150 000 euro ny avkastning per år. Såklart händer ingenting av sig självt utan den nya företagaren måste ersätta den tidigare företagarens arbetsinsats, kunskap och färdigheter.

Företagets tillgångar är generellt inte prissättningens utgångspunkt. Tillgångarna har endast realiseringsvärde om företaget har låg eller ingen avkastning. Å andra sidan kan ett företag med hög avkastning ha kassorna fulla med pengar, men köparen är oftast inte intresserad av att ansöka om lån för att köpa kassorna om inte den köpta eurons pris är betydligt lägre än en euro. I vissa fall är detta dock befogat.

Köparen måste även överväga om det är billigare att till exempel starta en restaurang än att köpa en fungerande. Priset måste kalkyleras korrekt. Att starta en ny restaurang innefattar kostnader för grundande, renovering, lov, möbler, maskiner, utrustning, kärl, logotyper, reklam, bryggerikontrakt, andra kontrakt för materialleverans, spelmaskinskontrakt och -utrustning, Teosto-kontrakt samt all tid använd till allt detta. Även om detta skulle vara gjort och betalt är företagets framtida framgång ändå fullständigt osäker.

Då företagaren köpt ett fungerande företag börjar företagsverksamheten direkt och kundflödet och faktureringen avbryts inte. Pengarna som skulle använts på att köpa ett företag går lätt åt på det nya företagets marknadsföring, anskaffningar och kostnader för att grunda företaget, men resultaten är osäkra. Att grunda ett företag är inte märkbart billigare jämfört med att köpa ett. I ett nytt företag är framtiden fullständigt osäker och alla kunder måste lockas från konkurrenterna. Ett nytt företag är alltså en större risk än om man fortsätter med existerande företagsverksamhet ifall företaget till salu har rätt pris.

Säljaren bör inte idka välgörenhet då hen säljer sin kassako, men köparen behöver inte heller betala för säljarens ouppfyllda drömmar. Det rätta priset är ett balanstillstånd där affärens båda parter och finansiärer är nöjda.

Endast en realistisk värdering är värt sitt pris.

Endast proffs som arbetar med företagsaffärer bör göra en värdering. Endast de har en tillräcklig kunskap och erfarenhet vad man kan få för ett företag eller vad det är värt att betala för det. Ett företag som inte har något, som någon vill köpa har inget värde. Oberoende av vad anskaffandet av dessa tillgångar har kostat säljaren eller vad dess värde är i balansen. Man kan få ett högt pris för ett företag vars köpare är förmögen och som inte kan tänka sig en framtid utan företaget. Eftersom ett företags värde slutligen beror på köparen, hens köpkraft och motiv är en värdering, som inte tar en potentiell köpare i beaktande värdelös.

En företagsförmedlares värdering baserar sig alltid på en situation där det är realistiskt att företagsaffären blir av. Om det inte blir någon affär, blir företagsförmedlaren arbetslös. Detta är säkert fallet om företagets värdering är orealistisk. Därför måste förmedlaren alltid sträva till att göra realistiska värderingar.  Ett förmedlingsarvode som baserar sig på provision uppmuntrar förmedlaren att hitta en köpare, som företaget passar bäst åt. Av dessa skäl är företagsförmedlares värderingar väldigt ofta även de faktiska försäljningspriserna.

Små och medelstora företag har inga marknadsvärden. Skenbart likadana företag kan ha väldigt olika pris. Huvudregeln är att ju bättre resultat företag har eller ju längre betalningstiden är desto högre pris. Företagsaffärer betalas oftast genom att kombinera kredit från banker och Finnvera samt egna pengar och betalningstiden som säljaren fastställt. Förmedlaren hjälper även till med dessa frågor. Det rätta priset är priset, som får affären att bli av. Priset som en sakkunnig förmedlare fastställt sjunker sällan, tyvärr. Det är dock ingen som förbjuder att försöka.

Beställ din värdering här

Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV