Med ett företags generationsväxling menas i stort sett en situation där företagets ägarskap byts inom familjen eller bland nära släktningar. Ifall detta inte är fallet i din företagsaffär lönar det sig inte att läsa vidare även om köparen är betydligt yngre än säljaren. Åldersskillnad spelar ingen roll, utan släktskap.

Generationsväxlingar är specialfall inom ägarbyten. Den största skillnaden jämfört med affärer mellan personer som inte är släkt är att man kan uppnå märkbara skatterelaterade fördelar med välutförda generationsväxlingar. I generationsväxlingar används oftare än vanligt lägre försäljningspris, donationer och olika variationer mellan dem.

Det finns inte endast ett rätt sätt att utföra generationsväxlingar. Det lönar sig att börja planera i god tid, till och med flera år innan generationsväxlingen. Innan generationsväxlingen kan man planera skattepåföljder till exempel genom att byta bolagsform, ändra bolagsavtal, dividendutdelning, delning, riktad aktieemission och genom att köpa egna aktier. Dessa åtgärder tar tid och experthjälp är garanterat värt sitt pris.

Säljarens skatter

Företagets säljare betalar oftast skatt på försäljningsvinst. En generationsväxling är dock alldeles skattefri för säljaren om den utförs enligt följande.

Vinsten från företagets försäljning är skattefri för säljaren om

 1. säljaren säljer minst 10 % av aktiebolagets aktier eller personbolagets andelar och
 2. säljaren har ägt dessa aktier eller andelar i minst 10 år och
 3. köparen är antingen själv eller tillsammans med sin make eller maka säljarens barn eller bröstarvinge eller säljarens syskon eller styvsyskon. Barnet kan också vara makens eller makans barn eller säljarens eller hens makes eller makas adoptivbarn eller fosterbarn. En sambo jämställs med en äkta hälft om samborna bott tillsammans under skatteåret och varit gifta tidigare eller har eller har haft ett gemensamt barn. Försäljningsvinst från försäljningar till andra släktingar, som till exempel en förälder eller ett syskon, är inte skattefri.

Alla ovannämnda tre villkor måste uppfyllas för att skattefriheten skall vara möjlig. Skattefriheten gäller inte till exempel privata näringsidkare. Då en privat näringsidkare säljer sin företagsverksamhet är det företagsverksamhetens sista händelse, vars vinst beskattas på samma sätt, som ett företags vinst normalt beskattas.  För att få försäljningsvinsten skattefritt måste företaget först ändras till ett personbolag (öb, kb) eller ett aktiebolag. Efter detta måste man vänta i 10 år att villkor nummer 2. uppfylls. Fastän försäljningsvinstens skattefrihet inte uppnås i privata näringsidkares generationsväxlingar kan man få skattelättnader från försäljningen med hjälp av inkomstutjämning.

Om säljaren är en av aktiebolagets grundare börjar tiden från att stiftelseurkunden skrivits under. Om aktiebolagets aktier skaffats genom förvärv räknas ägandetiden från att förvärvets köpebrev skrivits under. Om ett personbolag ändras till ett aktiebolag räknas ägandetiden från att säljaren blivit ägare för personbolagets andelar. Förutom säljarens ägandetid räknas även till dennes fördel ägandetiden för en person, som säljaren fått aktierna eller andelarna från antingen som gåva eller arv.

Om det finns mer än en säljare förutsätter skattefriheten att båda säljarna säljer enskilda andelar, som är minst 10 % av aktiebolagets aktier. Det är till exempel inte skattefritt för två säljare att sälja andelar på 5 %, fastän de tillsammans bildar 10 % av hela bolagets aktier.  Detsamma gäller även personbolags andelar.

Om generationsväxlingen sker genom arv är det möjligt att ansöka om förlängd betalningstid på arvsskatten från skatteverket. I generationsväxlingssituationer har skattemyndigheten ofta godkänt ansökningar om fortsatt rätt till avdrag för företagets förluster. I vanliga fall förlorar man rätten till avdrag för förluster om över hälften av företaget byter ägare. Även detta bör redas ut i god tid.

Köparens skatter

En generationsväxling kan vara alldeles skattefri för köparen eller så kan den leda till arvsskatt, gåvoskatt eller skatt på försäljningsvinst.

Köparen behöver inte betala gåvoskatt för affären om

 1. köpesumman är över 50 % av de sålda aktierna eller andelarnas gängse värde och köparen är en nära släkting (se Säljarens skatter) och över 75 % om köparen inte är en nära släktning och
 2. man skriftligen ansökt om lättnad från skattebyrån innan man betalat arvs- eller gåvoskatten.

Om företaget säljs för billigt i relation till gängse värdet måste köparen betala gåvoskatt. Då man beräknar arvs-, eller gåvoskatt värderas företagstillgångarna till 40 % av beskattningsvärdet och från detta värde beräknas arvs-, eller gåvoskatten om

 1. det beskattningsbara arvet eller den beskattningsbara gåvan innehåller minst 10 % av företagets aktier eller andelar och
 2. den skattskyldige fortsätter företagsverksamheten och
 3. deltar i aktiebolagets verksamhet och dess beslutsfattande och
 4. den proportionella andelen av arvs-, eller gåvoskatten som belagts på företaget eller en del av det överskrider 850 euro och
 5. ansökan om lättnad sänts till skatteverket innan skatten betalats och
 6. företagsverksamheten är aktiv och
 7. företagstillgångarna använts i företagsverksamheten precis innan överlåtelsen (om företagsverksamheten av tvingande orsaker varit avbruten innan överlåtelsen påverkar avbrottet inte nödvändigtvis möjligheterna att få lättnad).

Om köparen säljer vidare aktier eller andelar innan fem år gått från att hen köpt dem blir detta mycket dyrt.  Köparen är nämligen tvungen att förutom sin egen skatt på försäljningsvinsten betala säljarens obetalda skatter inklusive 20 % ränta. Den ursprungliga säljaren behöver inte i detta fall heller betala någonting.

Köparens försäljningsvinst räknas i det ovannämnda fallet så att den beskattningsbara försäljningsvinsten, som den ursprungliga säljaren inte behövt betala skatt på, dras av från de sålda aktiernas eller andelarnas anskaffningsutgifter. Till exempel köper en far aktier för 100 000 euro och säljer dem till sin son om 10 år för 150 000 euro. Vinsten är 50 000, men på grund av lättnaderna beskattas inte fadern alls. Om sonen säljer aktierna vidare om fyra år för till exempel 200 000 euro måste sonen betala skatt på sin egen försäljningsvinst samt sin fars obetalda skatt på försäljningsvinst med 20 % ränta. Skatteprocenten på faders försäljningsvinst med ränta är 20,16 % och sonens 22,4 %. Sonen måste nu betala 21 280 euro i skatt, men ett år senare skulle summan varit endast 11 200 euro.

En situation som motsvarar försäljning är till exempel ett aktiebolags frivilliga avveckling och skattepåföljderna motsvarar detta. Att egendomen överförs via arv påverkar inte förlusten av lättnader. Välutförda fusioner, delningar eller aktiebyten beaktas inte som överlåtelser i beskattningen och orsakar således inte de ovannämnda sanktionerna.

Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV