Maaseutuyritysten omistajanvaihdospalvelut 2022

Yritysten omistajanvaihdospalvelut ovat keskittyneet sinne, minne yrityksetkin eli Suomessa käytännössä lähinnä pääkaupunkiseudulle, Pirkanmaalle ja Varsinais-Suomeen. Yritysten omistajanvaihdospalveluja tarvitsevat kuitenkin kaikki yritykset eri puolilla maata. Maaseudun elinvoiman kulmakiviä ovat maaseudulla toimivat yritykset. Maaseudun työllistävien yritysten omistajanvaihdosten onnistuminen, niiden olemassaolon jatkuminen ja kasvu ovat keskeisiä edellytyksiä maaseudun elinvoimaisen tulevaisuuden rakentamiseen. Omistajanvaihdoksilla on suuri vaikutus työllisyyteen, verotuloihin sekä alueiden vetovoimaan ja vireystilaan. Jokaisella maaseudulla toimivalla yrityksellä on vahva paikallinen rooli ja merkitys paikkakunnan elinvoimalle.

 

110 julkista ja yksityistä omistajanvaihdostoimijaa kertoi näkemyksistään

Maaseutuyritysten omistajanvaihdospalvelujen nykytilaa selvitettiin sekä julkisten että yksityisten toimijoiden näkökulmasta. Kyselyihin vastasi yhteensä 110 julkista toimijaa ja yritysvälittäjää ja yksityistä omistajanvaihdosasiantuntijaa. Vastausprosentit olivat hyviä ja eniten vastauksia saatiin Uudeltamaalta.

 

Julkiset matalan kynnyksen omistajanvaihdospalvelut tasalaatuisemmiksi ja tiiviimpään yhteistyöhön yksityisten asiantuntijoiden kanssa

Julkisten toimijoiden strategioissa omistajanvaihdosten edistäminen on hyvin tunnistettu, omistajanvaihdospalveluja tarjoaa laaja joukko julkisia toimijoita ja kehittämishankkeilla on suuri merkitys. Omistajanvaihdosten huomiointi strategioissa ei siis kovin vahvasti näy julkisten toimijoiden pysyvässä budjettirahoituksessa. Matalan kynnyksen neuvontapalvelujen sisältö on pääasiassa kunnossa, mutta alueellista kirjavuutta ilmenee runsaasti ja niitä ei tunneta alueilla riittävästi. Julkisten toimijoiden välinen yhteistyö on hyvin organisoitua ja yhteistyö on hyvää. Sen sijaan yksityisiä asiantuntijoita on vain vähän mukana yhteistyössä. Julkiset toimijat tarvitsevat lisää tietoa yksityisistä palveluista.

Selvitys julkisille toimijoille tarjoaa useita toimenpidesuosituksia nykytilanteen parantamiseksi. Matalan kynnyksen neuvontapalvelujen rahoitus pitäisi saada nykyistä vakaammalle pohjalle ja sisältö pitää yhdenmukaistaa valtakunnallisesti. Asiantuntijapalvelusetelin käyttöönoton mahdollisuutta tulisi selvittää. Omistajanvaihdospalvelujen markkinointiin tulisi panostaa ja yritysneuvojat tarvitsevat yhteistä koulutusta koko maan tasolla. Yksityisiä omistajanvaihdosasiantuntijoita tulisi ottaa mukaan alueellisiin omistajanvaihdosfoorumeihin. Toisaalta heidän pitäisi aktivoitua pitämään yhteyttä julkisiin toimijoihin.

 

Yksityiset toimijat tavoittelevat asiakkaikseen suurempia yrityksiä mutta myös heistä kolmasosa tarjoaa asiakkailleen ilmaisia palveluja

Yksityiset toimijat näkevät niin ikään parantamisen varaa yhteistyössä julkisten toimijoiden kanssa. Ensisijaisena kohderyhmänään yritysvälittäjät ja yksityiset omistajanvaihdosasiantuntijat tavoittelevat suuria yrityksiä ja pienimpiä yrityksiä heistä palvelee vain joka neljäs. Kun suurin osa omistajanvaihdoksista tapahtuu mikroyrityksissä, matalan kynnyksen neuvontapalveluita tarvitaan erityisesti mikroyritysten näkökulmasta. Yritysvälittäjien palvelujen ytimessä ovat yritysvälitys, yrityskaupat ja yritysjärjestelyt, mutta useimmat tarjoavat kattavasti erilaisia omistajanvaihdospalveluja ja kolmannes tarjoaa asiakkailleen ilmaisen ensimmäisen tapaamisen. Yksityiset toimijat kokevat, että osa julkisten toimijoiden tarjoamista ilmaispalveluista haittaa heidän liiketoimintaansa.

 

Yksityisten tulisi olla aktiivisempia myös julkisten toimijoiden suuntaan

Selvitys yksityisille toimijoille päätyy kolmeen toimenpidesuositukseen. Yksityisten toimijoiden tulisi lisätä aloitteellisuutta yhteistyön vahvistamiseksi alueellisten julkisten toimijoiden kanssa, palvelujen tuotekehityksessä ja markkinoinnissa tulisi kiinnittää huomioita mikroyritysten palvelutarpeisiin sekä heidän pitäisi viestiä nykyistä tehokkaammin palveluistaan julkisille omistajanvaihdospalveluja tarjoaville toimijoille.

 

Keskeiset erot julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä

Julkisilla ja yksityisillä toimijoilla on muutamia keskeisiä eroja omistajanvaihdospalvelujen suhteen. Hankerahoituksella on ei ole merkittävää roolia yksityisille toimijoille. Julkisten toimijoiden omistajanvaihdospalveluista hankerahoituksella toteutetaan kolmannes ja usein hankerahoitus mahdollistaa myös päätoimisen asiantuntijan. Julkisilla toimijoilla ei ole tavoitteita asiakkaiden koon suhteen, mutta yksityiset tavoittelevat suurempien yritysten asiakkuuksia. Asiakkaille ilmaisia palveluja tarjoavat kaikki julkiset toimijat, mutta vain kolmasosalla yksityisiä on sellaisia tarjolla. Julkiset toimijat pitävät alueiden omistajanvaihdostoimijoiden yhteistyötä hyvin organisoituna. Yksityisten toimijoiden mielestä näin ei ole.

 

Matalan kynnyksen neuvontapalveluita tarvitaan jatkossakin

Molempien selvitysten tuloksista voidaan nostaa esiin kaksi keskeistä vastaajille yhteistä näkemystä. Matalan kynnyksen neuvontapalveluja tarvitaan ja vastaajat toivovat julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyön lisäämistä.

Kiitos kaikille selvitykseen vastanneille. Selvitykset (urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022052438308 ja urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022061646991) ovat osa Maaseutuyritysten omistajanvaihdosekosysteemin kehittäminen – Matalan kynnyksen omistajanvaihdospalvelut myyjille ja ostajille hanketta. Valtakunnallista ja EU-osarahoitteista (Maaseuturahasto) hanketta toteuttavat yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa Suomen Yrittäjät, Suomen Uusyrityskeskukset ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK. Hankkeen päätavoitteina on rakentaa toimintamalli maaseutuyritysten myyjien ja ostajien ohjautumisesta omistajanvaihdospalvelujen aktiivisiksi käyttäjiksi sekä rakentaa ja pilotoida valtakunnallinen matalan kynnyksen palveluverkosto edistämään maaseutuyritysten omistajanvaihdoksia.

 

Juha Tall, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Anneli Komi, Suomen Yrittäjät
Elina Varamäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 

Kirjoitus julkaistu alunperin Omistajanvaihdosfoorumissa, www.ov-foorumi.fi
Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen. Hankkeen rahoittajina ovat työ- ja elinkeinoministeriö sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Finnvera, Business Finland, Perheyritysten liitto, Nordea, Suomen uusyrityskeskukset ja Suomen Yrityskaupat. Ov-foorumissa ovat mukana myös SEKES, Suomen Yrityskummit ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto.

AvainlippuTranSeoSYVLKetju.fiFirmakauppa.fi
Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö

Valitse sijainti ja jätä numerosi tai sähköpostiosoitteesi, niin otamme yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö