Valtioneuvoston periaatepäätös yrittäjyydestä noteeraa vahvasti omistajanvaihdokset

Valtioneuvosto on 21.4.2022 tehnyt periaatepäätöksen yrittäjyydestä. Periaatepäätös on kokoava asiakirja, jonka tarkoitus on viestiä valtioneuvoston tahtotilaa yrittäjyyden edistämisessä sekä koota yhteen keskeisiä yrittäjyyden edistämisen toimia ja lähestymistapoja. Periaatepäätöksellä halutaan myös osaltaan vahvistaa yrittäjyyden roolia ja merkitystä hyvinvoinnin, myönteisen taloudellisen kehityksen, työllisyyden ja elinvoiman taustalla. Yrittäjyyden periaatepäätös on voimassa 31.12.2027 asti.

 

Periaatepäätös yrittäjyydestä linjaa keskeisimmät periaatteelliset ja pidemmän aikavälin tavoitteet ja toimet, joilla yritysten toimintaedellytyksiä voidaan tukea pitkäjänteisesti eri hallinnon aloilla. Periaatepäätös pohjautuu aiemmin laadittuun yrittäjyysstrategiaan, jossa tunnistettiin yrittämiseen liittyviä haasteita sekä toimia, joilla niihin voidaan vastata.

 

Yrittäjyyden periaatepäätös

Yrittäjyyden periaatepäätökseen, sen sisältöön, taustaan, valmisteluun, toimenpiteisiin ja seurantaan voi tutustua tarkemmin esimerkiksi tästä linkistä.

 

Periaatepäätökseen nostetut toimenpiteet ja panostusalueet koskevat useampia ministeriöitä, ja niiden toteutus edellyttää toimia läpi valtioneuvoston. Luonnollisesti toteutus edellyttää myös aktiivista vuoropuhelua hallinnon, yrityskentän, järjestöjen sekä kaikkien yrityspalvelutoimijoiden kesken. Perimmäisenä, kokoavana tavoitteena on lisätä yritysten luottamusta siihen, että Suomi on hyvä toimintaympäristö yrityksille. Tavoitteena on myös lisätä Suomen houkuttelevuutta, jotta kansainväliset osaajat ja opiskelijat haluavat työllistyä tai toimia yrittäjinä Suomessa sekä lisätä Suomen houkuttelevuutta ulkomaisten investointien kohdemaana.

 

Periaatepäätöksen toiminnallisena ytimenä ovat ministeriöiden ja sidosryhmien toimet kestävän kasvun ja uudistumisen vauhdittamiseksi. Näitä toimenpidealueita periaatepäätöksessä on yhteensä kuusi kappaletta, joista yksi keskittyy nimenomaan omistajanvaihdoksiin:

”Onnistuneet, oikea-aikaiset ja tarkoituksenmukaisella tavalla toteutettavat omistajanvaihdokset ovat yksi väylä uudistaa ja kasvattaa liiketoimintaa sekä turvata ja parantaa alueiden elinvoimaisuutta ja työllisyyttä. Ikääntyvien yrittäjien määrän lisääntymisen myötä lisääntyvät myös haasteet sopivien jatkajien löytämiseksi.”

”Paitsi ikääntyneiden yrittäjien yritystoiminnan jatkon turvaamiseksi, valmiutta ja kyvykkyyttä omistajanvaihdoksiin ja omistajuuden kehittämiseen tarvitaan yritys- ja yrittäjäkentässä muutenkin yritystoiminnan uusiutumisen ja kehittymisen mahdollistamiseksi ja yritysdynamiikan vahvistamiseksi.”

 

Toimenpidealueet

Omistajanvaihdoksiin liittyvinä käytännön toimenpidealueina periaatepäätös nostaa erityisesti esiin seuraavat kokonaisuudet, joihin hallitus omalta osaltaan haluaa olla aktiivisesti vaikuttamassa:

  • Hallitusohjelma- ja kehysriihikirjausten, kotimaisen omistamisen ohjelman toimien sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä toteuttaman Omistajanvaihdosfoorumin toimien lisäksi kiinnitetään omistajanvaihdoksissa huomiota myös liiketoiminnan jatkajiin. Jotta omistajanvaihdokset tapahtuvat mahdollisimman sujuvasti, tulee huolehtia, että jatkajien saatavilla on riittävästi jatkajaosaamista tukevaa jatkuvan oppimisen tarjontaa esimerkiksi ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimesta. (Työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa-ja metsätalousministeriö, ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut, kehitysyhtiöt)
  • Vahvistetaan omistajanvaihdosnäkökulmaa yrityspalveluissa ja yritysneuvonnassa: palvelujen ja neuvonnan keinoin ja niille tarkoitetun käyttöalueen puitteissa edistetään yrityksen, sen prosessien, verkostosuhteiden, hallinnon ja omistajuuden kehitystä tavalla, joka tarvittaessa mahdollistaa yrityksen tai sen toiminnan hallitun siirtymisen joko yrityksen sisältä tai ulkopuolelta tulevalle toiminnan jatkajalle/jatkajille ja/tai omistajille. Suunnataan palveluja omistajanvaihdostilannetta lähestyvien ja omistajanvaihdoksen läpikäyneiden yritysten liiketoiminnan kehittämiseen. (TEM, OKM, MMM, ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut, kehitysyhtiöt, kunnat, elinkeinoelämän järjestöt)

 

Mielestämme on arvokasta, että omistajanvaihdosten edistämisen tematiikka on vahvasti nostettu esille yrittäjyyden periaatepäätöksessä. Tämä antaa osaltaan kannustusta ja suuntaa sille monipuoliselle ja monitasoiselle yhteistyölle, jota onnistuneiden omistajanvaihdosten edellytysten jatkuva parantaminen edellyttää.

 

Omistajanvaihdosten edellytysten kehittäminen, kuten yritystoiminnan puitteiden parantaminen ylipäätäänkin, on nimenomaan yhteistyötä, johon tarvitaan mukaan kaikki yrittäjyyden toimijat, hallinto, yksityiset ja julkiset yrityspalvelut, yrittäjyyden järjestökenttä, opetus- ja tutkimussektori, sekä luonnollisesti yritykset, nykyiset ja tulevat yrittäjät, joiden varassa suomalainen yrittäjyys kehittyy, uudistuu, oppii ja vahvistuu.

 

Jaana Lappi
Neuvotteleva virkamies

Kari Alanko
erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö

 

Kirjoitus julkaistu alunperin Omistajanvaihdosfoorumissa, www.ov-foorumi.fi
Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen. Hankkeen rahoittajina ovat työ- ja elinkeinoministeriö sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Finnvera, Business Finland, Perheyritysten liitto, Nordea, Suomen uusyrityskeskukset ja Suomen Yrityskaupat. Ov-foorumissa ovat mukana myös SEKES, Suomen Yrityskummit ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto.

AvainlippuTranSeoSYVLKetju.fiFirmakauppa.fi
Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö

Valitse sijainti ja jätä numerosi tai sähköpostiosoitteesi, niin otamme yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö